Закон україни no 71-viii

Закон україни no 71-viii

Закони України 28 грудня 2014 року. № 73-V¶¶¶ «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті X¶¶ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі»та № 74-V¶¶¶ «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стабілізації платіжного балансу опубліковані у спеціальному виданні газети «Голос України» № 252-1 30 грудня 2014 року (http://www.golos.com.ua/pdf_file/zxrwrtm2.k4o.pdf ).

Ці Закони наберуть чинності з моменту опублікування рішення Кабінету Міністрів України щодо завершення консультацій з міжнародними фінансовими організаціями.

¶нформаційну довідку підготовлено спеціально для MDOffice

З аконом України від 28 грудня 2014 року.№ 71-V¶¶¶ « П ро внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» в нес ено зміни до Податкового кодексу України .:

У відповідності до пункту 9.1 статті 9 , д о загальнодержавних податків належать:

9.1.1. податок на прибуток підприємств;

9.1.2. податок на доходи фізичних осіб;

9.1.3. податок на додану вартість;

9.1.4. акцизний податок;

9.1.5. екологічний податок;

У відповідності до частини 242.1. статті 242 Податкового кодексу, об’єктом та базою оподаткування є:

242.1.1. обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

242.1.2. обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти;

242.1.3. обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання;

мазуту та пічного палива, що використовуються в процесі виробництва тепло- та електроенергії;

242.1.5. обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

242.1.6. обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).

На підставі пункту 70) Закону пункт 240.2 статті 240 стосовно платників податку виключено.

Також, у відповідності до пункту 71) виключено статтю 241 «Податкові агенти»

Згідно з пунктом 72) закону підпункт 242.1.4 пункту 242.1 статті 242 стосовно обсягів та видів палива, у тому числі виробленого з давальницької сировини, реалізованого або ввезеного на митну територію України податковими агентами виключено.

У відповідності до п.73) втратили чинності с тавки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення , зазначені у статті 244 Податкового кодексу в тому числі с тавки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію України:

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару згідно з УКТ ЗЕД

Ставка податку, гривень за тонну

бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 грама на літр або менше

бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 грама на літр або менше, із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші

бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 грама на літр або менше, із вмістом менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші

Зріджений нафтовий газ

газ природний скраплений (зріджений)

пропан скраплений (зріджений), для використання як паливо

етилен, пропілен, бутилен і бутадієн скраплені (зріджені)

інші гази нафтові скраплені (зріджені)

Дизельне пальне з вмістом сірки

важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки:

більш як 0,2 мас. %

більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %

більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %

не більш як 0,005 мас. % паливо рідке (мазут):

не більш як 1 мас. %

більш як 1 мас. %, але не більш як 2 мас. %

більш як 2 мас. %, але не більш як 2,8 мас. %

більш як 2,8 мас. %

гас, що використовується як паливо для реактивних двигунів

гас, що використовується як паливо для інших видів двигунів, крім реактивних двигунів

©¶нформаційну довідку підготовлено спеціально для MDOffice

Украинские банки не будут работать 1-4 и 7 января 2015 года.

1-4 января 2015 года будут выходными для банковской системы Украины, а рабочее 2 января переносится на 17 января.

Согласно графику НБУ, 5 января банковские учреждения будут работать без клиентов, 6 и 8 января банковская система будет работать в обычном режиме.

Отмечается, что в период с 1 до 7 января (включительно) банками должна быть обеспечена бесперебойная работа банкоматов, подкрепление их наличностью для обслуживания клиентов.

В случае необходимости с 1 по 5 января (включительно) и 7 января банки по решению своих руководителей могут осуществлять кассовые операции, а также валютно-обменные операции с наличной иностранной валютой в пунктах обмена иностранной валюты.

Официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, установленный и обнародованный НБУ 29 декабря 2014 года, будет действовать до времени его последующей установки 6 января 2015 года.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон, которым с 1 января 2015 года вводится дополнительный импортный сбор 5% и 10%.

Документом предусматривается временное введение сроком на 12 месяцев, начиная с 1 января 2015 года, дополнительного импортного сбора, как особого вида пошлины в понимании Таможенного кодекса.
Дополнительный импортный сбор будет взиматься с товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта (то есть, для свободного обращения на таможенной территории Украины), независимо от страны их происхождения, по ставкам:

— 10 % для товаров, классифицируемых в товарных группах 1-24 согласно УКТВЭД;

— 5 % для товаров, классифицируемых в 25-97 товарных группах согласно УКТВЭД;

— 10 % для товаров, подлежащих обложению ввозной пошлиной согласно статье 374 Таможенного кодекса Украины.

Дополнительный импортный сбор взиматься при ввозе жизненно необходимых товаров, а именно: природный газ, уголь энергетический, топливо для АЭС, нефть, нефтепродукты, банкноты и банковские металлы, гуманитарная помощь, товары, которые освобождаются от уплаты ввозной пошлины в соответствии с межгосударственными договоренностями, кроме свободной торговли.

Обжалование в суде решения о корректировке таможенной стоимости товаров ставит перед импортером цель вернуть излишне уплаченный НДС, а перед таможней — избежать взыскания из бюджета. Юрист рассмотрел судебную практику и выделил правовые средства, которые помогут той или иной стороне достичь желаемой цели

Анализ судебной практики показывает, что в большинстве случаев административными судами признаются противоправными и отменяются решения таможни о корректировке таможенной стоимости товаров. Хотя нельзя утверждать и бросать в сторону таможни упреки, что все без исключения такие решения являются противоправными и надуманными.

Проблема заключается в том, что с вступлением в законную силу решения суда об отмене решения таможни (о корректировке таможенной стоимости товара) ситуация не исчерпывается, а нарушенные права импортера полностью не восстанавливаются. Ведь нужно возвращать переплаченные средства из бюджета, которые имеют статус излишне уплаченных сумм таможенных платежей. Поскольку «суд не вправе одновременно и отменить решение таможни, и принять решение о взыскании суммы излишне уплаченного НДС и / или пошлины из бюджета», — такая правовая позиция Верховного Суда Украины, определена, в частности, в постановлениях от 07.09.2012 года по делу № 21-242а12 и от 17.12.2013 года по делу № 21-439а13.

В теории, согласно предписаний статьи 301 ТК Украины, в случае выявления факта ошибочной и/или излишней уплаты таможенных платежей таможня не позднее одного месяца со дня обнаружения такого факта обязана сообщить налогоплательщику о суммах излишне уплаченных таможенных платежей. Однако на практике такие случаи не встречаются.

Ошибочно и/или излишне зачисленные в государственный бюджет суммы таможенных платежей возвращаются из государственного бюджета в порядке, определенном приказом ГТСУ от 20.07.2007 № 618. При этом необходимо выполнить несколько обязательных условий. Но даже если эти условия соблюдены, вероятность того, что таможня «найдет основания» для возврата средств — минимальные. Поэтому налогоплательщику не избежать очередного обращения в суд. К этому моменту обязательно уже нужно иметь доказательства в подтверждение подачи импортером заявления о возврате излишне уплаченных средств и письменный отказ таможни.

Практика показывает, что в суд импортеры обращаются с исками или об обжаловании бездействия и обязательства составить заключение, необходимое для возврата НДС; или о взыскании излишне уплаченного НДС из бюджета. В пределах данной статьи предлагается анализ судебной практики именно о последнем из указанных подходов.

Тот факт, что на сегодня отсутствует практика Верховного Суда Украины в правоотношениях, возникающих после вступления в законную силу Таможенного кодекса Украины 2012 года, не способствует эффективному судебной защите прав импортеров в вопросах возвращения излишне уплаченных таможенных платежей. Хотя есть постановление от 15.04.2014 с изложенной правовой позицией ВСУ относительно статуса таких средств, по мнению автора, трудно называть ее однозначной и эффективной. Потому что она не конкретизирована и расплывчата, что дает основания для различного толкования их содержания импортерами, таможням и судами. Так же не однозначна и практика ВАСУ, потому что есть несколько решений, одни из которых предоставляют «преимущества» импортерам, а другие — таможням.

Для защиты своих прав импортерам следует обратить внимание на следующую практику ВАСУ — постановление от 26.02.2014 № К/800/39222/13 и постановление от 27.11.2014 № К/800/32693/14, предметом рассмотрения которых было взыскания из бюджета чрезмерно уплаченного НДС по результатам судебного обжалования решения таможни о корректировке таможенной стоимости товаров.

Так, в постановлении от 26.02.2014 № К/800/39222/13 ВАСУ указано, что «таможня отказала истцу в возврате средств и сообщила об отсутствии оснований для выполнения Порядка. То есть таможенный орган отказался от своих функций, не осуществил никаких действий по определению таможенной стоимости».

В обоих указанных решениях ВАСУ в мотивировочной части обосновывает их ссылкой на нарушения статьи 1 Протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод: «отказывая в возвращении истцу излишне уплаченного НДС таможенный орган фактически лишает истца в праве пользования и распоряжения своей собственностью, что, учитывая нормы международного права, является произвольным вмешательством публичных органов государственной власти в имущественные права. Кроме того, в соответствии со статьей 1 Протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности … вмешательство в имущественные права является незаконным, учитывая цели статьи 1 Протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

На первый взгляд может показаться, что такое «мощное» обоснование со ссылками на нормы международного права являются «железным» и таким, что не оставляет таможни шансов в суде. Следовательно, окружные административные суды уже начали использовать указанную практику в своей деятельности (например, постановления Кировоградского окружного административного суда от 12.12.2014 № П/811/4138/14, Запорожского окружного административного суда от 07.07.2014 № 808/2563/14) .

В то же время, не все так однозначно. И такая неоднозначность играет в пользу таможни, причем полностью законно, а не в надуманный способ.

Для «защиты бюджета» таможням стоит обращать внимание на другую практику ВАСУ постановление от 21.01.2014 № К/800/48831/13, из которого следует, что «взыскивая сумму излишне уплаченного НДС . судам необходимо проверять имеет ли место двойного возмещения указанной суммы НДС». И в этом вся соль!

Потому что в случае, когда в налоговой декларации по НДС за соответствующий период отражена общая сумма по таможенной декларации, согласно которой импортером дополнительно уплачено разницу сумм НДС (в том числе и сумма, которую намерен вернуть импортер), то фактически такой импортер воспользовался правом на отнесение уплаченных сумм НДС при растаможивании товара после определения таможенной стоимости таможней в налоговый кредит со всеми вытекающими последствиями использования этого права.

Сам факт отнесения в соответствующем отчетном (налоговом) периоде уплаченного НДС в той или иной сумме в налоговый кредит свидетельствует, что импортер руководствовался тем, что данная сумма является суммой налога, уплаченного в связи с приобретением товаров и не является оплаченной по ошибке в понимании налогового законодательства, что давало ему возможность воспользоваться всеми гарантиями, определенными этим законом. В том числе, и правом на бюджетное возмещение (при наличии оснований), что свидетельствует о безосновательности исковых требований о взыскании его из Государственного бюджета.

Это же касается и случаев, если оплаченный НДС было использовано путем уменьшения размера налогового обязательства импортера. Ссылки на то обстоятельство, что импортер не получал бюджетного возмещения будут необоснованными, если отсутствуют доказательства обращения в налоговый орган о возврате бюджетного возмещения в порядке п. 200.7 ст. 200 НК Украины.

Днепропетровский апелляционный административный суд отмечает, что «закон не предоставляет возможности плательщику налога одновременно и уменьшить налоговое обязательство по НДС на сумму налогового кредита, и получить из Государственного бюджета уплаченную сумму НДС, которая стала основанием для его (налогового кредита) формирование» (постановление от 06.11.2014 по делу № П/811/641/14).

Следовательно, можно утверждать, что обратившись в суд с исковым заявлением о взыскании излишне уплаченных денежных средств, а именно НДС, импортер фактически будет намереваться получить двойное возмещение указанного налога из Государственного бюджета Украины.

В свою очередь, включение в налоговую отчетность суммы НДС для дальнейшего получения возмещения или зачисления в налоговый кредит согласно откорректированной таможенной декларации, говорит, что истец фактически пользовался и распоряжался всеми установленными налоговым законодательством гарантиями этой суммы НДС. В связи с этим, можно сделать вывод, что в таком случае отсутствуют правовые основания для утверждения о произвольном лишение права собственности истца и нарушение статьи 1 Протокола Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Таким образом, с точки зрения справедливости импортеру должна быть возвращен излишне уплаченный НДС. Однако, с точки зрения законодательства можно обоснованно утверждать, что отсутствуют основания для возвращения импортеру таких средств. Однозначным можно быть только в заключении, что данная проблематика требует дальнейшей разработки и совершенствования с целью выработки единого подхода к ее решению.

На такой ноте неоднозначности по возврату излишне уплаченного НДС завершается 2014 год, по себе оставляя импортерам и таможням интересные (с юридической точки зрения) правовые средства для отстаивания своих интересов в судах. В судах, которым в наступающем 2015 году следует ожидать увеличения исков о взыскании из бюджета излишне уплаченных таможенных платежей, поскольку решений о корректировке таможенной стоимости было отменено очень много, как и переплачено средств, с которыми просто так не хочет расстаться ни импортер, ни таможня.

Ростислав Садовый, юрист

У спеціальному випуску № 254 (6004) газети «Голос України» 31 грудня 2014 року ( http://www.golos.com.ua/pdf_file/uzggegna.fvz.pdf ) офіційно опубліковано закон України від 28 грудня 2014 року.№ 71-V¶¶¶ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи».

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року, крім змін до преамбули та статті 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів») стосовно віднесення пива до алкогольних напоїв, які набирають чинності з 1 липня 2015 року, розділу ¶ цього Закону стосовно запровадження акцизних складів на підприємствах, що виробляють нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та скраплений газ, які набирають чинності з 1 квітня 2015 року; щодо доповнення підрозділу 2 новим пунктом 36) розділу ¶ цього Закону стосовно системи електронного адміністрування податку на додану вартість, які набирають чинності з 1 липня 2015 року; розділу ¶ цього Закону стосовно подання в електронній формі декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, які набирають чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону; щодо змін до пункту 296.10 статті 296) стосовно застосування реєстраторів розрахункових операцій, які набирають чинності: для платників єдиного податку третьої групи — з 1 липня 2015 року; для платників єдиного податку другої групи — з 1 січня 2016 року.

Зокрема, розширено перелік підакцизних товарів. Акцизним податком з 01.01.2015 року оподатковуються речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; електрична енергія.

Підвищено ставки акцизного податку на:

— сигарети без фільтра, цигарки;
— нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне;
— автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД);
— мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них:

Установлено ставки акцизного податку на:

— Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 90 90 згідно з УКТ ЗЕД). Ставки податку для транспортних засобів, що використовувалися понад 8 років і відповідають коду 8702 згідно з УКТ ЗЕД, застосовуються з коефіцієнтом 50.

— Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів. Ставки податку для транспортних засобів, що відповідають коду 8704 згідно з УКТ ЗЕД, застосовуються для автомобілів, що використовувалися з 5 до 8 років з коефіцієнтом 40 для автомобілів, що використовувалися понад 8 років з коефіцієнтом – 50.

— автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв’язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД;

Звертаємо вашу увагу, що у відповідності до частини 6 статті 259 Митного кодексу, при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів подання попередньої митної декларації, доставка та пред’явлення цих товарів органу доходів і зборів, яким оформлена така попередня митна декларація, є обов’язковими, а у відповідності до наказу Мінфіну № 651, у таких МД товари мають декларуватись на рівні коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків).

Президент подписал закон о реформе межбюджетных отношений, об импортном сборе и социальном взносе.

Президент Петр Порошенко подписал закон №73-VIII «О мерах по стабилизации платежного баланса Украины в соответствии со статьей XII Генерального соглашения о тарифах и торговле 1994 года», сообщается на сайте парламента.

Неизвестный бюджет и новые налоги. Что Рада напринимала ночью

СЮЖЕТНеизвестный бюджет и новые налоги. Что Рада напринимала ночью

29 декабря 2014, 12:53

Ранее, премьер Арсений Яценюк заявлял, что Украина вводит дополнительный импортный сбор, но после одобрения международных организаций и ЕС. Так, дополнительный импортный сбор предлагается ввести временно, сроком на 12 месяцев, согласно статье XII Генерального соглашения о тарифах и торговле 1994 г. и Договоренности о положении ГАТТ-1994 в отношении платежного баланса.

«Дополнительный импортный сбор будет взиматься с товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта, независимо от страны их происхождения по ставкам: 10% – для товаров, классифицируемых 1-24 товарными группами согласно УКТВЭД, 5% – для товаров, которые классифицируются 25-97 товарными группами по УКТВЭД, 10% – для товаров, подлежащих налогообложению ввозной пошлиной в соответствии со статьей 374 Таможенного кодекса», – говорится в пояснительной записке.

Пересмотр бюджета произойдет не позднее середины февраля — Яценюк

Пересмотр бюджета произойдет не позднее середины февраля — Яценюк

29 декабря 2014, 06:20

Дополнительный импортный сбор не будет взиматься при ввозе жизненно необходимых товаров. К таковым относятся природный газ, уголь энергетический, топливо для АЭС, нефть, нефтепродукты, банкноты и банковские металлы, гуманитарная помощь, товары, которые освобождаются от уплаты ввозной пошлины в соответствии с межгосударственными договоренностями, кроме свободной торговли.

Кроме того, Порошенко подписал закон №79-VIII «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно реформы межбюджетных отношений».

Очередей на границе удается избежать благодаря заблаговременному и ежечасному информированию населения Молдовы о блокировке

Граница Молдовы и Одесской области заблокирована из-за того, что украинская сторона не убирает снег на стороне своих пунктов пропуска. Об этом сообщила пресс-секретарь Пограничной полиции Молдовы Даниэла Минзату.

«На границе с Украиной у нас закрыто 8 пунктов пропуска. Это «Паланка – Маяки-Удобное», «Тудора – Староказачье», «Мирное – Табаки»,» Вулкэнешть – Виноградовка», «Сеиць – Лесной», «Чадыр-Лунга – Малоярославец», «Чимишкиой – Долинское», «Джурджулешты – Рени», – сообщила Минзату.

Как добавила пресс-секретарь Пограничной полиции, очередей на границе удается избежать благодаря заблаговременному и ежечасному информированию населения Молдовы о блокировке.

«Нет такого потока людей, потому что мы информируем ежечасно, чтобы люди не ездили, потому что на украинской стороне все-таки дороги сейчас неубранные. Невозможно по ним сегодня ездить», – сказала Минзату.

Как отметила пресс-секретарь, ухудшение погоды началось со вчерашнего вечера и до сих пор с украинской стороны дорога остается нечищеной.

«У нас, с молдавской стороны все почищено. У нас нет таких пробок, как с украинской стороны. То, что касается молдавско-украинской границы, то у нас есть 8 пунктов, которые временно не работают, потому что дороги сильно заснеженные», – добавила пресс-секретарь.

subscribe.ru

Закон україни no 71-viii

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 6, ст.40)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 11, ст. 83; 2008 р., №№ 5-8, ст. 28; 2014 р., № 20-21, ст. 745):

1) частину сьому статті 22 викласти у такій редакції:

«Установити, що пільги, передбачені частинами четвертою, п’ятою та шостою цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

2) частину п’яту статті 23 викласти у такій редакції:

«За дітьми працівника міліції, який загинув або помер у зв’язку з виконанням службових обов’язків, до досягнення ними повноліття, а також за непрацездатними членами сім’ї, які перебували на його утриманні, зберігається право на пільги по оплаті житла, комунальних послуг, палива за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

2. У статті 2 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991 р., № 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 177; 2014 р., № 22, ст. 816):

абзац п’ятий частини другої виключити;

частину п’яту викласти у такій редакції:

«Межі цих зон установлюються та переглядаються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з Національною академією наук, центральними органами виконавчої влади, сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, безпеки використання ядерної енергії, управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення, на основі експертних висновків».

3. У статті 50-1 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793 із наступними змінами):

у частинах другій та п’ятій цифри «70» замінити цифрами «60»;

у частині одинадцятій слова «вчиненням корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «притягненням до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією»;

частину чотирнадцяту викласти у такій редакції:

«За пенсіонерами і членами їхніх сімей зберігаються пільги і гарантії соціального захисту, передбачені цим Законом та іншими законами, крім пільг, які встановлені абзацом першим частини третьої статті 49 цього Закону. Пенсіонери і члени їхніх сімей, що проживають разом із ними, мають також право на медичне обслуговування в тих медичних закладах, в яких вони перебували на обліку до виходу на пенсію працівника прокуратури»;

частину вісімнадцяту викласти у такій редакції:

«Умови та порядок перерахунку призначених пенсій працівникам прокуратури визначаються Кабінетом Міністрів України».

1) статтю 2 виключити;

2) пункт 2 частини першої статті 21 виключити;

пункти 2 і 13 частини першої виключити;

доповнити частиною третьою такого змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 частини першої та частиною другою цієї статті в частині пільг, передбачених пунктами 1, 2, 11 статті 20, пунктом 14 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

4) статтю 23 виключити;

слова і цифри «і пунктом 2 статті 23» виключити;

доповнити частиною другою такого змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 статті 20, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

у частині першій:

пункти 1, 3, 5, 6, 8, 12 виключити;

у пункті 10 абзац другий виключити;

доповнити частиною сьомою такого змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктом 4 частини першої та пунктами 8, 9 частини третьої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

7) статті 31, 37, 39 та 45 виключити;

8) статтю 48 викласти у такій редакції:

«Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім’ям за втрату годувальника

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям-інвалідам, сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, батькам померлого, щорічна допомога на оздоровлення виплачується у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України»;

9) текст статті 50 викласти у такій редакції:

«Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України»;

10) текст статті 51 викласти у такій редакції:

«Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України»;

11) частини першу та другу статті 52 замінити однією частиною такого змісту:

«Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України».

У зв’язку з цим частини третю — п’яту вважати відповідно частинами другою — четвертою;

12) текст статті 53 викласти у такій редакції:

«Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність»;

13) текст статті 54 викласти у такій редакції:

«Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.

Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань»;

14) статтю 60 викласти у такій редакції:

«Стаття 60. Право вибору пільг та компенсацій особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, надаються за їх вибором пільги та компенсації відповідно до одного із законів України».

5. У частині другій статті 5 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2006 р., № 37, ст. 318) слова «за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища» замінити словами «за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією».

6. У Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 2004 р., № 8, ст. 67; 2006 р., № 12, ст. 104; № 28, ст. 242; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2014 р., № 2-3, ст. 41, № 37-38, ст. 2004):

1) абзац четвертий частини другої статті 12 викласти у такій редакції:

«організовує забезпечення підручниками учнів»;

2) абзац восьмий частини першої статті 14 викласти у такій редакції:

«можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів»;

3) частину першу статті 25 викласти у такій редакції:

«Організація та відповідальність за харчування у навчальних закладах державної та комунальної форми власності покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, керівників навчальних закладів»;

4) частину другу статті 35 викласти у такій редакції:

«2. Держава гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і може отримуватися у різних типах навчальних закладів. Держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів I-III групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Учні загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають мови національних меншин, забезпечуються підручниками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

5) частину четверту статті 36 викласти у такій редакції:

«4. Створення загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». Реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням сесії місцевої ради, державної і приватної форм власності — за рішенням засновника (засновників)»;

6) частину п’яту статті 41 викласти у такій редакції:

«5. Учні державних та комунальних професійно-технічних навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і дітей, які потребують особливих умов виховання, перебувають на повному утриманні держави. Порядок забезпечення учнів державних та комунальних професійно-технічних навчальних закладів стипендією, організації харчування учнів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів I-III групи та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», визначається Кабінетом Міністрів України.

Органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства можуть забезпечувати харчуванням учнів інших категорій та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів»;

7) частину третю статті 53 викласти у такій редакції:

«3. Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів»;

8) друге речення абзацу першого частини четвертої статті 57 викласти у такій редакції: «Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

7. Друге речення частини п’ятої статті 6 Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 32, ст. 453; 1997 р., № 22, ст. 158) викласти у такій редакції: «Реорганізація та ліквідація закладів бюджетної сфери комунальної форми власності здійснюється за рішенням сесії місцевої ради, державної і приватної форм власності — за рішенням засновника (засновників)».

8. Абзац другий пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2014 р., № 20-21, ст. 745) викласти у такій редакції:

«Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

9. У Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами):

пункти 7 та 16 частини першої виключити;

доповнити частиною шостою такого змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 18 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

пункти 7 та 18 частини першої виключити;

доповнити частиною сьомою такого змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 20 частини першої цієї статті надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

у частині першій:

у пункті 6 слова «з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад» і «розмір та порядок виплати компенсації» виключити;

пункти 15 та 16 виключити;

доповнити частиною другою такого змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктами 4, 5, 7 та 12 цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

10. Частину п’яту статті 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 27, ст. 211) викласти у такій редакції:

«Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів».

11. У Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 2003 р., № 14, ст. 97; 2006 р., № 1, ст. 18; 2012 р., № 12-13, ст. 82; 2014 р., № 20-21, ст. 745):

1) частини четверту та шосту статті 31 виключити;

у частині першій цифри «70» замінити цифрами «60»;

третє речення частини четвертої виключити;

3) текст статті 37-1 викласти у такій редакції:

«Умови та порядок перерахунку призначених пенсій державним службовцям визначаються Кабінетом Міністрів України».

пункт 2 доповнити словами «за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

пункт 12 виключити;

у частині першій:

у пункті 6 слова «з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад» і «розмір та порядок виплати компенсації» виключити;

пункти 15 та 16 виключити;

частину другу викласти у такій редакції:

«Установити, що пільги, передбачені пунктами 4, 5, 7 та 12 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

3) статтю 21 виключити.

13. У розділі 4 Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 16 грудня 1993 року (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 20; 2001 р., № 9, ст. 38):

у підпункті 4.1.1 слова «установах банків» замінити словами «органах казначейства»;

підпункти 4.1.2-4.1.5 виключити;

доповнити новим підпунктом 4.1.7 у такій редакції:

«4.1.7. Умови оплати праці працівників підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ визначаються Кабінетом Міністрів України»;

підпункти 4.2.2, 4.2.5-4.2.9 виключити;

підпункт 4.2.10 викласти у такій редакції:

«4.2.10. Працівники підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ та члени їх сімей користуються правовими і соціальними гарантіями відповідно доЗакону України «Про міліцію» та інших актів законодавства».

14. Частину третю статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р, № 7, ст. 45) викласти у такій редакції:

«Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені частиною другою цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

15. Частину третю статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 25, ст. 191; 1999 р., № 28, ст. 231; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2010 р., № 5, ст. 45; 2014 р., № 5, ст. 62) викласти у такій редакції:

«Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені частиною другою цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

16. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 1999 р., № 41, ст. 372; 2001 р., № 49, ст. 259; 2013 р., № 52, ст. 729):

1) абзац другий пункту 30 частини першої статті 26 викласти у такій редакції:

«Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради»;

підпункт 4 пункту «а» викласти у такій редакції:

«4) забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, за рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів»;

підпункт 6 пункту «б» викласти у такій редакції:

«6. Забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів I-III групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно доЗакону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти».

1) перше речення частини третьої статті 4 після слова «доставку» доповнити словом «державних»;

2) у частині другій статті 9 слова «друкованих періодичних видань» замінити словами «державних друкованих засобів масової інформації».

18. У Законі України «Про професійно-технічну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215; 2004 р., № 8, ст. 67; 2013 р., № 52, ст. 729):

1) частину третю статті 21 виключити;

2) абзац сьомий статті 22 викласти у такій редакції:

«організація харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів I-III групи та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

3) абзац одинадцятий статті 37 викласти у такій редакції:

«Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів».

19. Частину п’яту статті 20 Закону України «Про захист рослин» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50, ст. 310; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2014 р., № 20-21, ст. 745) викласти у такій редакції:

«Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені частиною четвертою цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

20. У Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2-3, ст. 20; 2012 р., № 12-13, ст. 82; 2006 р., № 47, ст. 463; 2014 р., № 2-3, ст. 41, № 37-38, ст. 2004):

1) частину четверту статті 14 викласти у такій редакції:

«Фінансування заходів щодо утримання і збереження наукових об’єктів, які включені до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством»;

у частині третій цифри «80» замінити цифрами «60»;

в абзаці другому частин двадцятої та двадцять другої цифри «80» і «60» замінити відповідно цифрами «60» і «50»;

частину двадцять дев’яту виключити;

доповнити частиною такого змісту:

«Науковий (науково-педагогічний) працівник, звільнений з роботи у зв’язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або притягненням до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, позбавляється права на одержання пенсії, передбаченого цією статтею. У таких випадках пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам призначається на загальних підставах».

21. У статті 12 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 4, ст. 33; 2001 р., № 27, ст. 133; 2004 р., № 51, ст. 546):

1) пункт «в» частини другої виключити;

2) у частині дев’ятій слова та цифри «а також відшкодування витрат Пенсійного фонду України, пов’язаних з достроковим виходом на пенсію понад термін, установлений підпунктом «г» частини першої пункту 1 статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» виключити.

22. У Законі України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230; 2014 р., № 2-3, ст. 41, № 30, ст. 1011):

1) частину шосту статті 11 викласти у такій редакції:

«6. Реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням сесії місцевої ради, державної і приватної форм власності — за рішенням засновника (засновників)»;

2) абзаци другий та третій частини першої статті 21 замінити одним абзацом такого змісту:

«Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів»;

3) абзац шостий частини другої статті 37 викласти у такій редакції:

«організовує забезпечення підручниками учнів».

23. У Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433; 2001 р., № 32, ст. 172; 2008 р., № 42-43, ст. 293; 2009 р., № 51, ст. 758; 2012 р., № 5, ст. 39; 2014 р., № 22, ст. 796):

1) частину дев’яту статті 43 викласти у такій редакції:

«Працівники гірничих підприємств, які проживають у будинках, що мають центральне опалення, забезпечуються субсидією на оплату житлово-комунальних послуг у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України»;

2) частини п’яту — восьму статті 48 замінити однією частиною такого змісту:

«Після ліквідації або консервації гірничого підприємства надається субсидія на придбання твердого палива або на оплату житлово-комунальних послуг у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України».

У зв’язку з цим частину дев’яту вважати частиною шостою.

24. У Законі України «Про жертви нацистських переслідувань» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182; 2005 р., № 5, ст. 120; 2006 р., № 16, ст. 137; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2010 р., № 40, ст. 525; 2011 р., № 30, ст. 285):

у частині першій:

пункти 7 та 17 виключити;

доповнити частиною шостою такого змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 18 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

у частині першій:

пункти 7 та 21 виключити;

доповнити частиною шостою такого змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 10 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

у частині першій:

пункти 7 та 16 виключити;

доповнити частиною шостою такого змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 17 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

у частині першій:

пункти 7 та 18 виключити;

доповнити частиною шостою такого змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 19 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

25. У Законі України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393; 2005 р., № 28, ст. 372):

1) абзац третій частини другої статті 9 викласти у такій редакції:

«збереження та розвиток мережі державних та комунальних позашкільних навчальних закладів без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, передачі приміщень, обладнання, техніки в оренду»;

2) статтю 14 доповнити частиною сьомою такого змісту:

«7. Реорганізація і ліквідація позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням сесії місцевої ради, державної і приватної форм власності — за рішенням засновника (засновників)»;

3) частину восьму статті 20 викласти у такій редакції:

«Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, слухачів до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів»;

4) у частині четвертій статті 21:

перше речення абзацу четвертого викласти у такій редакції:

«Педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів, які працюють у сільській місцевості і селищах, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають в них, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий проїзд педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів»;

5) абзац четвертий частини другої статті 26 після слів «(школах естетичного виховання)» доповнити словами «та у дитячо-юнацьких спортивних школах».

26. У Законі України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142 із наступними змінами):

1) абзац шостий частини третьої статті 5 викласти у такій редакції:

«можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів»;

2) статтю 13 доповнити частиною восьмою такого змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3 та 4 частини третьої та пунктом 1 частини шостої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

3) частину п’яту статті 19 замінити двома частинами такого змісту:

«Учні державних та комунальних професійно-технічних навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і дітей, які потребують особливих умов виховання, перебувають на повному утриманні держави. Порядок забезпечення учнів державних та комунальних професійно-технічних навчальних закладів стипендією, організації харчування учнів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів I-III групи та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно доЗакону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», визначається Кабінетом Міністрів України.

Органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства можуть забезпечувати харчуванням учнів інших категорій та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів».

У зв’язку із цим частини шосту — дванадцяту вважати відповідно частинами сьомою — тринадцятою.

27. Статтю 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2003 р., № 46, ст. 367; 2004 р., № 10, ст. 104; 2005 р., № 2, ст. 32; 2006 р., № 1, ст. 18; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2012 р., № 12-13, ст. 82) доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:

«Посадова особа місцевого самоврядування, звільнена з посади або яка достроково припинила свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення її до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, позбавляється права на одержання пенсії, передбаченої частиною сьомою цієї статті. У таких випадках пенсія посадовій особі місцевого самоврядування призначається на загальних підставах».

28. У Законі України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із наступними змінами):

в абзаці першому цифри «70» замінити цифрами «60»;

абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

«Умови та порядок перерахунку призначених пенсій народним депутатам України визначаються Кабінетом Міністрів України»;

доповнити абзацом такого змісту:

«Положення, передбачені абзацами першим — восьмим, одинадцятим цієї частини не поширюються на народного депутата України, повноваження якого припинено достроково у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього, або за рішенням суду у разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, або якого було притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, наслідком чого не стало дострокове припинення повноважень цього народного депутата. У таких випадках пенсія народному депутату України призначається на загальних підставах»;

2) частини першу та другу статті 32 виключити;

3) у частині шостій статті 34 слово «тримісячної» замінити словами «середньої місячної».

29. У Законі України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259; 2014 р., № 2-3, ст. 41):

1) абзаци перший та другий частини шостої статті 16 замінити одним абзацом такого змісту:

«6. Реорганізація і ліквідація дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності (крім закладів, визначених у частині четвертій цієї статті) здійснюється за рішенням сесії місцевої ради, державної форми власності — за рішенням засновника (засновників)».

У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами другим і третім;

2) частину п’яту статті 35 викласти у такій редакції:

«5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 відсотків (у міській місцевості) та не менше 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах».

30. Статтю 2 Закону України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 115; 2002 р., № 43, ст. 313; 2004 р., № 10, ст. 95; 2014 р., № 15, ст. 326, № 20-21, ст. 745) викласти у такій редакції:

«Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Міністерства внутрішніх справ України (за винятком чисельності Національної гвардії України, що визначається Законом України «Про Національну гвардію України») у кількості 210000 осіб. За рахунок Державного бюджету України утримуються 152000 працівників органів внутрішніх справ, з яких чисельність осіб рядового і начальницького складу не може перевищувати величину, визначену із розрахунку 300 осіб на 100000 населення».

31. Статтю 5 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 111) доповнити частиною шостою такого змісту:

«Проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік».

32. У розділі XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами):

пункт 7 виключити;

у пункті 12 слова «Президент України» замінити словами «Кабінет Міністрів України».

33. Частини другу та третю статті 38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 37, ст. 453; 2012 р., № 31, ст. 381) викласти у такій редакції:

«Інваліди I та II групи, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує інваліда I групи або дитину-інваліда), мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі)».

34. У Законі України «Про соціальний захист дітей війни» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 94; 2006 р., № 9-11, ст. 96, № 19-20, ст. 166; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2010 р., № 19, ст. 150):

абзац шостий включити;

в абзаці сьомому після слів «у межах середніх норм споживання» доповнити словами «за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

2) у частині першій статті 6 слова «у розмірі надбавки, встановленої для учасників війни» замінити словами «у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України».

35. У Законі України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50; 2014 р., № 2-3, ст. 41):

1) статтю 10 доповнити частинами сьомою та восьмою такого змісту:

«Порядок та розмір плати за навчання у дитячо-юнацьких спортивних школах встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, навчаються у дитячо-юнацьких спортивних школах безоплатно»;

частину третю виключити;

у частині п’ятій слово «трьох» замінити словом «двох»;

3) частину дванадцяту статті 48 виключити.

36. У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45 із наступними змінами):

у частині першій слова «та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами» виключити;

у частині третій:

в абзаці першому цифри «15» замінити цифрами «10»;

абзац шостий виключити;

доповнити частиною дев’ятою такого змісту:

«9. Судді з моменту закінчення його повноважень до моменту прийняття рішення про його звільнення (відставку) здійснюється виплата суддівської винагороди у розмірі однієї мінімальної заробітної плати у розрахунку за повний календарний місяць»;

у частині першій слова і цифри «статтею 37 Закону» замінити словом «Законом»;

у другому реченні частини другої слова і цифри «призначається пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України «Про державну службу» замінити словами «пенсії на умовах, передбачених Законом України «Про державну службу», або пенсії, передбаченої іншими законами України»;

частини третю та четверту викласти у такій редакції:

«3. Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у розмірі 60 відсотків грошового утримання судді, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, який працює на відповідній посаді.

4. Умови та порядок перерахунку раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання суддів Конституційного Суду України визначаються Кабінетом Міністрів України»;

3) у пункті 2 частини першої статті 139 слова «за вчинення умисного злочину» замінити словами «за вчинення умисного кримінального правопорушення, або у зв’язку із притягненням до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією»;

4) частину шосту статті 149 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Загальна чисельність працівників апаратів судів не може перевищувати величину, визначену із розрахунку 3,7 посади працівників на одну посаду судді, виходячи із загальної кількості посад суддів в цілому у місцевих та апеляційних судах»;

5) частину другу статті 150 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Загальна чисельність працівників апаратів судів не може перевищувати величину, визначену із розрахунку 4 посади працівників на одну посаду судді».

37. Розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами) доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

«1-1. Зупинити дію підпункту 8 частини першої статті 1, підпунктів 7, 8 (в частині пред’явлення посвідчення застрахованої особи) та 9 частини другої статті 6, абзацу другого підпункту 1 частини третьої статті 20, статті 22 цього Закону до 1 січня 2017 року».

38. Абзац другий частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168) викласти у такій редакції:

«Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

39. У Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243; 2014 р., № 20-21, ст. 712, № 24, ст. 886, № 37-38, ст. 2004):

1) в абзаці другому частини першої статті 26 слова «коштів Державного бюджету України для забезпечення молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту, першим робочим місцем за отриманою професією (спеціальністю)» виключити;

2) статті 28 та 49 виключити.

40. У частині другій статті 120 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 453) слова «особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та членам їхніх сімей, які перебувають на їх утриманні» виключити.

41. Підпункт 3 пункту 5 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004) виключити.

1) частину першу статті 14 викласти у такій редакції:

«1. Загальна чисельність працівників органів прокуратури становить 15000 осіб.

Структура та чисельність Генеральної прокуратури України, регіональних та місцевих прокуратур, Національної академії прокуратури України затверджуються наказом Генерального прокурора України за погодженням з Радою прокурорів України з урахуванням обсягу роботи прокуратури та у межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання органів прокуратури»;

у частинах другій та п’ятій цифри «70» замінити цифрами «60»;

частину дванадцяту викласти у такій редакції:

«12. Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою років. Права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею, позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв’язку з засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. У таких випадках пенсія прокурорам і слідчим призначається на загальних підставах»;

pensia.ua

Популярное:

  • Как оспорить штраф на курение Курение в общественном месте Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как поступить и доказать свою не виновность в обьявленном мне административном право-нарушении за курения на лестничной площадке(с соседями в плохих отношениях […]
  • Комментарии к фз гражданстве Комментарий к Федеральному закону "О гражданстве Российской Федерации" (постатейный) Что такое гражданство Российской федерации рассказывает книга Юрия Дмитриева и Елены Моисеевой. Авторы дают советы, как применять закон в […]
  • Основные этапы экспертизы проектов Порядок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Порядок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в «Экспертизе и Ко» предельно прост и прозрачен. 1. […]
  • Подоходный налог военнослужащих у которых есть дети НачФин.info " rel="nofollow"> Печать E-mail Подробности Категория: Консультация военного юриста Опубликовано: 17 ноября 2016 Автор: Марина Байдак Просмотров: 16477 Вопрос: Здравствуйте! Мой муж военнослужащий. ЕРЦ нам […]
  • Основание и предмет иска апк рф Основание и предмет иска, понятие, примеры и арбитражная практика Иск - это средство возбуждения дела в арбитражном процессе. В соответствии со ст.4 Арбитражно-процессуального кодекса лицо чьи права по его мнению нарушены вправе […]
  • Закон по налогам на землю Налог на землю в 2018 году для физических лиц Все земельные участки, находящиеся в собственности, должны облагаться земельным налогом. Этот сбор является местным и муниципальные власти территорий самостоятельно определяют […]
  • Какой налог при продажи авто Нужно ли физическим лицам платить налог с продажи автомобиля? Практически все автовладельцы сталкивались с такой ситуацией, когда приходило время продавать свою машину. Ни для кого не секрет, что все сделки, связанные с продажей […]
  • Режим дня доу с 10 часовым пребыванием "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Дубок" Детский сад работает по будням с понедельника по пятницу с 7.30 до 18.00, кроме официальных праздничных дней. Распорядок дня и/или режим дня во всех группах детского […]